Đầu tư về CNTT

VMEDSUB
01/10/2020
BPMN
01/10/2020
 

Đầu tư về CNTT Tư vấn đầu tư là giúp chủ đầu tư xây dựng phương án đầu tư hiệu quả và thực hiện công việc đúng với trình tự và thủ tục của luật pháp về đầu tư. Công nghệ thông tin là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, với rất nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ mới ra đời mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng ... Phần lớn chủ đầu tư không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này do đó để đạt dược mục tiêu đề ra, khách hàng cần dịch vụ tư vấn về thiết lập và triển khai thực hiện các dự án. Các nội dung chính được VIEGRID triển khai trong dịch vụ tư vấn đầu tư CNTT gồm : Tư vấn xây dựng đề án, thẩm định và phê duyệt đề án Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập đề cương và dự toán cho các dự án, hạng mục đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT, tùy theo quy mô về vốn, yêu cầu kỹ thuật công nghệ và yêu cầu tài chính của chủ đầu tư. Tư vấn lập thiết kế kĩ thuật, tổng dự toán đối với các dự án đã phê duyện đầu tư Tư vấn đấu thầu và giám sát lắp đặt các hạng mục của dự án đầu tư....Đầu tư về CNTT Tư vấn đầu tư là giúp chủ đầu tư xây dựng phương án đầu tư hiệu quả và thực hiện công việc đúng với trình tự và thủ tục của luật pháp về đầu tư. Công nghệ thông tin là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, với rất nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ mới ra đời mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng ... Phần lớn chủ đầu tư không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này do đó để đạt dược mục tiêu đề ra, khách hàng cần dịch vụ tư vấn về thiết lập và triển khai thực hiện các dự án.

Các nội dung chính được VIEGRID triển khai trong dịch vụ tư vấn đầu tư CNTT gồm :
Tư vấn xây dựng đề án, thẩm định và phê duyệt đề án Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập đề cương và dự toán cho các dự án, hạng mục đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT, tùy theo quy mô về vốn, yêu cầu kỹ thuật công nghệ và yêu cầu tài chính của chủ đầu tư. Tư vấn lập thiết kế kĩ thuật, tổng dự toán đối với các dự án đã phê duyện đầu tư Tư vấn đấu thầu và giám sát lắp đặt các hạng mục của dự án đầu tư...