• vi-VNen-GB

  Quản lý mạng Grid

Phần mềm này hiện đang được phát triển và sử dụng trong việc quản lý mạng Grid nội bộ của VIEGRID. Trong năm 2009, phần mềm này sẽ được đưa vào gói giải pháp của VIEGRID nhằm nâng cao hiệu năng các mạng nội bộ của cơ quan xí nghiệp.