• vi-VNen-GB

Tin học hóa văn phòng

Tin học hóa văn phòng, tin học hóa quản lý là một vấn đề thuộc lĩnh vực Hệ thống thông tin. Vì vậy, việc triển khai thực hiện tin học hóa văn phòng cần phải tuân thủ các quy định chuẩn mực của Hệ thống thông tin.

Tin học hóa văn phòng giúp nâng cao hiệu quả trong quy trình  xử lý công việc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và  đầy đủ. Đi cùng với tin học hóa văn phòng, tài nguyên chung của cơ quan, đơn vị cũng được chia sẻ, sử dụng hiệu quả hơn. Đó cũng là một trong các yêu cầu của tin học hóa văn phòng.

Tin học hóa được thực hiện như  sơ đồ sau:

 

Trong Hệ thống thông tin, người ta đề cập tới 3 đối tượng chịu tác động chủ yếu là: tổ chức, con người và quy trình tác nghiệp. Do đó, trước khi thực hiện tin học hóa cần chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ tới một mức độ cho phép nhất định.

Việc đầu tiên của tin học hóa là phân tích thiết kế tổng thể hệ thống. Đây là bước quan trọng nhất của nhiệm vụ tin học hóa văn phòng. Sản phẩm của bước này sẽ cho ta thấy rõ mô hình tổ chức, mô hình thực thể thông tin và mối quan hệ giữa chúng, mô hình chức năng, mô hình vận hành.

VIEGRID đã phát triển thành công và đang tiếp tục xây dựng các ứng dụng hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ tin học hóa văn phòng như quản lý: Công văn, luồng công việc, nhân sự, khách hàng, nhắc việc, quản lý sản phẩm, nhân sự… Bên cạnh đó là các dòng  sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho người dùng văn phòng như hệ thống máy dịch, hệ thống soát lỗi, sửa lỗi tiếng Việt.