• vi-VNen-GB

Giải pháp phần mềm “Quản lý thủ tục hành chính một cửa”

1.     Tổng quan giải pháp hệ thống phần mềm

Giải pháp phần mềm Quản lý thủ tục hành chính một cửa hỗ trợ nghiệp vụ tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận một cửa, bao gồm:

-    Hỗ trợ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ dựa theo danh mục tài liệu đi kèm.

-    Lưu thông tin của hồ sơ vào cơ sở dữ liệu và quản lý hồ sơ đã lưu.

-    Hỗ trợ in phiếu tiếp nhận và hẹn trả hồ sơ; Hỗ trợ in phiếu giao nhận hồ sơ.

-    Tra cứu, tìm kiếm thông tin và trạng thái của hồ sơ.

-    Quản lý các thông tin cấu hình hệ thống và các danh mục dùng chung.

-    Cung cấp các giao tiếp với phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để chuyển các thông tin hồ sơ và nhận thông tin về tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ.

-    Cung cấp các giao tiếp với phần mềm Dịch vụ công trực tuyến để kiểm soát được toàn bộ hồ sơ nộp qua mạng.

2.  Mô hình, giải pháp trao đổi thông tin với các ứng dụng quản lý văn bản, dịch vụ công

-   Hồ sơ sau khi được tiếp nhận tại bộ phận một cửa sẽ được cập nhật vào phần mềm Quản lý thủ tục hành chính một cửa sau đó thông tin về hồ sơ cần xử lý sẽ được chuyển tới hệ thống phần mềm Quản lý văn bản - hồ sơ công việc.

-   Tại bộ phận một cửa, phần mềm Quản lý thủ tục hành chính một cửa có thể giúp cán bộ nhận hồ sơ từ hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (do công dân trực tiếp gửi lên).

-   Tại các phòng chuyên môn, phần mềm Quản lý văn bản - hồ sơ công việc sẽ chuyển trạng thái xử lý hồ sơ tới phần mềm Quản lý thủ tục hành chính một cửa mỗi khi trạng thái xử lý hồ sơ bị thay đổi.

-   Tại bộ phận một cửa, khi có yêu cầu, phần mềm Quản lý thủ tục hành chính một cửa sẽ chuyển các thông tin về trạng thái xử lý hồ sơ tới hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để cung cấp thông tin cho công dân.