• vi-VNen-GB

Kiến trúc CNTT

Việc kiến trúc công nghệ thông tin vô cùng quan trọng. Nhiều người cho rằng việc ứng dụng CNTT cho tổ chức, doanh nghiệp là chỉ cần xây dựng hệ thống CNTT gồm các phần mềm nghiệp vụ, mua sắm các phần mềm ứng dụng và xây dựng hệ thống hạ tầng mạng. Quan điểm này hoàn toàn đúng, nhưng chưa đủ. Ứng dụng CNTT một cách toàn diện phải được kiến trúc dựa trên ba đối tượng là Con người, Hệ thống CNTT, Chính sách. Xây dựng hệ thống CNTT phải đi đôi với việc đào tạo con người và thiết lập các chính sách  liên quan đến việc vận hành, khai thác hệ thống CNTT.

Kiến trúc CNTT sẽ giúp cho việc ứng dụng CNTT của tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện một cách đầy đủ, bài bản, có tổ chức, có lộ trình, vừa đáp ứng được nhu cầu hiện tại vừa định hướng phát triển trong tương lai.

Đúc kết kinh nghiệm từ nhiều dự án xây dựng ứng dụng CNTT cho các tổ chức và doanh nghiệp, Viegrid đã xây dựng hoàn thiện giải pháp tổng thể nhằm mục đích nhanh chóng áp dụng vào việc xây dựng kiến trúc CNTT, triển khai thực hiện việc xây dựng hệ thống CNTT cho bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào.