• vi-VNen-GB

Sứ mệnh

Xác định phục vụ cộng đồng là sứ mệnh của VIEGRID. Vì vậy, VIEGRID phát triển các nguồn tài nguyên, các công cụ và giải pháp CNTT&TT và chia sẻ cho toàn thể cộng đồng sử dụng. Bên cạnh đó, VIEGRID xây dựng môi trường làm việc với công nghệ tiên tiến và cung cấp dịch vụ tư vấn để hình thành một liên minh các doanh nghiệp CNTT&TT cùng theo đuổi sứ mệnh này.

Phục vụ cộng đồng là một sứ mệnh lớn lao, cần phải có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. VIEGRID coi việc huy động sức mạnh chung của cộng đồng để cùng thực hiện công việc lớn lao này là trách nhiệm trước mắt.