• vi-VNen-GB
VIEGRID tài trợ Tỉnh Đoàn Điện Biên - 2010 (28/10/2011)
Ngày 18/06/2010, tại Điện Biên, VIEGRID đã tài trợ cho Tỉnh Đoàn Điện Biên của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển các dân tộc thiểu số và miền núi – Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội tổng giá trị 80 triệu đồng, bao gồm chương trình phần mềm cho 40 máy tính và 8 bộ máy tính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đoàn Thanh niên Điện Biên từ tỉnh đến các cơ sở, cải thiện môi trường làm việc của đội ngũ cán bộ đoàn cấp tỉnh, đặc biệt là ứng dụng CNTT để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
<1>